Ce credem

biblia

Singura bază a credinţei noastre este Biblia, Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, cele şaizeci şi şase de cărţi ale Vechiului şi Noului Testament.

Noi credem că Biblia a fost inspirată, în mod unic, verbal şi complet, de către Duhul Sfânt şi că ea a fost scrisă fără greşeală, în manuscrisele originale.

Ea este autoritatea supremă şi finală, în toate subiectele despre care vorbeşte.

Noi acceptăm acele domenii largi de învăţătură doctrinară, asupra cărora a existat în cursul istoriei un acord general printre toţi creştinii devăraţi. Din cauza chemării speciale a mişcării noastre, noi dorim să lăsăm libertate de convingeri în alte subiecte de doctrină, cu condiţia ca orice interpretare să se bazeze numai pe Biblie, şi ca nici una din aceste interpretări să nu dea naştere la probleme care ar stânjeni misiunea la care ne-a chemat Dumnezeu.

Noi ne afirmăm în mod explicit credinţa în învăţăturile de bază ale Bibliei, după cum urmează:

1. Este un singur Dumnezeu, care există etern în trei persoane – Tată, Fiu şi Duh Sfânt – fiecare din ele posedând, în mod egal, toate atributele Dumnezeirii şi caracteristicile personalităţii.

2. Isus Hristos este Dumnezeu, Cuvântul viu, care S-a întrupat din concepţie miraculoasă, prin Duhul Sfânt şi naşterea din fecioară. El este Dumnezeire perfectă şi umanitate adevărată, unite într-o singură persoană pe totdeauna.

3. El a trăit o viaţă fără păcat, şi de bună voie a făcut ispăşire pentru păcatele oamenilor, murind pe cruce în locul lor; satisfăcând astfel justiţia divină şi realizând mântuirea tuturor celor ce se încred în El şi numai în El.

4. El a înviat din morţi în acelaşi trup, însă glorificat, în care a trăit şi a murit.

5. El S-a înălţat cu trup cu tot, la cer, şi şade la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl, fiind singurul mijlocitor între Dumnezeu şi om, mijlocind permanent pentru ai Săi.

6. Omul a fost iniţial creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. El a păcătuit, neascultând de Dumnezeu: astfel s-a despărţit de Creatorul său. Această cădere istorică a adus omenirea sub osânda divină.

7. Firea omului este coruptă şi de aceea omul nu poate fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. Fiecare om are nevoie să se nască din nou şi să fie înnoit, prin Duhul Sfânt.

8. Mântuirea omului este în întregime o lucrare a harului lui Dumnezeu, acordat gratuit, şi nu este nici parţial nici total, o lucrare a faptelor sau a bunătăţii omului sau a ceremoniilor religioase. Dumnezeu dă neprihănirea Sa celor ce-şi pun credinţa în Hristos şi numai în El, pentru mântuirea lor şi prin aceasta îi justifică înaintea Sa.

9. Este privilegiul celor născuţi din nou, din Duhul, să fie siguri de mântuirea lor, chiar din momentul când şi-au pus încrederea în Hristos, ca Mântuitor al lor. Această siguranţă nu este bazată pe nici un fel de merit uman, ci este produsă de mărturia Duhului Sfânt, care confirmă în credincios, mărturia lui Dumnezeu din Cuvântul Său scris.

10. Duhul Sfânt a venit în lume, ca să descopere şi să proslăvească pe Hristos şi să aplice oamenilor lucrarea mântuitoare a lui Hristos. El convinge pe păcătoşi de păcat, şi-i aduce la Hristos, apoi le dă o viaţă nouă, locuieşte în ei mereu, din momentul naşterii din nou, şi îi pecetluieşte până în ziua răscumpărării. Plinătatea, puterea şi călăuzirea Duhului Sfânt sunt însuşite de către credincios în viaţa sa, prin credinţă.

11. Fiecare credincios este chemat să trăiască astfel în puterea Duhului care locuieşte înlăuntrul său, încât el nu va mai împlini poftele firii pământeşti, ci va aduce roadă spre slava lui Dumnezeu.

12. Isus Hristos este capul Bisericii, Trupul Său, care este compusă din toţi oamenii, vii sau morţi, care s-au unit cu El, printr-o credinţă mântuitoare.

13. Dumnezeu îndeamnă pe oamenii Săi să se adune laolaltă regulat, pentru închinare, spre a participa la ceremonii pentru edificarea lor prin Scripturi şi pentru a se încuraja reciproc.

14. La moartea fizică, omul credincios intră imediat într-o eternă şi conştientă părtăşie cu Domnul şi aşteaptă învierea trupului său, pentru o veşnică glorie şi binecuvântare.

15. La moartea fizică, omul necredincios, intră imediat într-o eternă şi conştientă separare de Domnul şi aşteaptă învierea trupului său, pentru o judecată şi o condamnare veşnică.

16. Isus Hristos va veni din nou pe pământ — personal, vizibil şi în trup, pentru a încheia istoria, şi planul etern al lui Dumnezeu.

17. Domnul Isus Hristos a poruncit tuturor credincioşilor să proclame Evanghelia în lumea întreagă şi să facă ucenici din toate neamurile. Împlinirea acelei Mari Misiuni cere ca toate ambiţiile personale şi lumeşti, să fie subordonate unei angajări totale faţă de “Acela care ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi.”